Privacy Policy

Privacy Policy

Gebruikersovereenkomst - Bescherming Persoonlijke Levenssfeer - Copyright

Copyright © 2018 Secret Beauty Boutique by Lana

Artikel 1: Voorwerp

Deze gebruiksovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden van toepassing op het gebruik en de inhoud, alsook gekoppelde diensten van deze website. De gebruiker van de site en aanverwante diensten, verklaart zich akkoord met alle artikelen vermeld in deze gebruiksovereenkomst.

Secret Beauty Boutique by Lana behoudt zich het recht voor op elk ogenblik, en dit zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers, deze gebruiksovereenkomst te wijzigen. Aanpassing van de gebruikersovereenkomst kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding(en) aan de gebruiker(s). Bij wijzigen van de gebruikersovereenkomst, zal dit via de website kenbaar gemaakt worden, waarbij de nieuwe gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang vanaf datum publicatie van kracht zal zijn.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Secret Beauty Boutique by Lana besteedt de nodige zorg aan de vormgeving, inhoud en technische onderbouw van de website en de daaraan gekoppelde diensten. Secret Beauty Boutique by Lana kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de informatie die zich op de website bevindt. Incorrecte informatie of tekortkomingen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding van welke vorm dan ook.

Secret Beauty Boutique by Lana kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van websites waarnaar hyperlinks werden voorzien van op de website. De opname van links naar externe websites betekent niet dat Secret Beauty Boutique by Lana de elementen goedkeurt die deze sites bevatten of waaruit ze werden opgebouwd, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Secret Beauty Boutique by Lana en deze websites.

Artikel 3: Intellectuele eigendom en copyright

De website www.orchidjacky.be en alle onderliggende websites, zijn volledig auteursrechtelijk beschermt, waarbij de gebruiker erkent dat de op de site verstrekte gegevens (opmaak, technische onderbouw, teksten, grafische elementen, fotomateriaal, ... en overige gegevens) eigendom zijn en blijven van Secret Beauty Boutique by Lana (in functie van wat van toepassing is). Geen enkel onderdeel van de website mag gebruikt worden voor reproductie, onder welke vorm ook, tenzij daartoe vooraf schriftelijke goedkeuring van Secret Beauty Boutique by Lana werd ontvangen. Het is ook verboden deze gegevens elektronisch, mechanisch of op welke wijze dan ook op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Enkel het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser is toegestaan.

Elke inbreuk op deze rechten kan strafrechterlijk of burgerrechtelijk worden vervolgd.

Artikel 4: Merk en handelsnaam

Secret Beauty Boutique by Lana respecteert uw recht op privacy en besteedt dan ook de nodige aandacht om uw privacy in relatie te brengen met uw gebruik van de website.

Secret Beauty Boutique by Lana verzamelt enkel persoonlijke informatie die noodzakelijk is om de optimale werking van de site te garanderen. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen om een vraag aan Secret Beauty Boutique by Lana te richten, alsook via nieuwsbrieven en andere.

De persoonlijke gegevens die u op deze wijze verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Secret Beauty Boutique by Lana. Deze informatie kan door Secret Beauty Boutique by Lana gebruikt worden om de door u gevraagde dienst te verlenen, de kwaliteit van de dienst(en) en/of de website te verbeteren, voor acties of berichten van commerciële aard. Secret Beauty Boutique by Lana verbindt er zich toe deze persoonlijke informatie nooit vrij te geven aan derden zonder expliciete toestemming van de betrokken partij.

Secret Beauty Boutique by Lana verzamelt tevens informatie in logfiles. Het betreft hier informatie met betrekking tot de wijze waarop u verbinding maakt met deze website, uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, de software/browser die u hiervoor gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor interne doeleinden, namelijk voor het opstellen van anonieme statistieken om de kwaliteit van de website te verbeteren/evalueren.

Op deze website worden niet-permanente cookies gebruikt. Een cookie is een component dat tijdelijk op de harde schijf van uw computer wordt bewaard, wanneer u een formulier op de website invult. Een cookie heeft enkel tot doel de gebruiksvriendelijkheid van de website voor u te verhogen (registratie taalkeuze, contactgegevens) en zal automatisch van uw harde schijf worden verwijderd bij het verlaten van de website. U kan het gebruik van cookies weigeren via uw browser, in dit geval blijft de website voor u toch nog volledig toegankelijk.

Secret Beauty Boutique by Lana behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen aan de privacy policy, echter zal deze kenbaar maken via de website.